Προτεραιότητες - Στόχοι

Εκτύπωση

 

 Σε περίπτωση μη επαρκών θέσεων ή χρηματοδότησης των επιλέξιμων μετακινήσεων, προτεραιότητα δίνεται με την εξής σειρά στους διδάσκοντες που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα και πλήρως συμπληρωμένη την αίτησή τους, και που :

 

 • Είναι μέλη ΔΕΠ
 • Θα χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα Erasmus για πρώτη φορά κατά το τρέχον ακαδ. έτος
 • Είναι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Erasmus στο Τμήμα όπου ανήκουν
 • Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι διμερών συμφωνιών Erasmus+
 • Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Δεν έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Erasmus+ στο παρελθόν
 • Οι εργασίες  τους στο πλαίσιο της κινητικότητας θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού
 • Οι εργασίες τους στο πλαίσιο της κινητικότητας θα χρησιμοποιηθούν για την εδραίωση ή/και την επέκταση των δεσμών μεταξύ τμημάτων και σχολών και για την προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Προέλευσης και του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Προέρχονται από Τμήμα ή/και Γνωστικό Αντικείμενο μειωμένης κινητικότητας
 • Έχουν υψηλότερη βαθμίδα
 • Έχουν γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής
 • Επιθυμούν να μετακινηθούν σε μη δημοφιλή προορισμό
 

 Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω συμπίπτουν και εφόσον τα Ακαδημαϊκά Τμήματα δεν έχουν εκ των προτέρων θέσει επιπλέον κριτήρια η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση.

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000