Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Εκτύπωση

 

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού που επιθυμούν να μετακινηθούν κατά  το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους συμπληρώνουν και υποβάλλουν πριν την έναρξη της αιτούμενης μετακίνησης ή/και του ακαδημαϊκού έτους και σε κάθε περίπτωση πριν τις 30 Σεπτεμβρίου το έντυπο Αίτηση Μετακίνησης συνοδευόμενο από το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα ακολουθήσουν (εφόσον αυτό έχει ήδη προετοιμαστεί). Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον επαρκεί η χρηματοδότηση και εγκρίνονται ή απορρίπτονται κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων κατατίθενται επίσης στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος όπου ανήκει το μέλος του Διδακτικού Προσωπικού.

Αφού εγκριθεί η μετακίνησή και το πρόγραμμα διδασκαλίας, αποστέλλεται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων απόσπασμα πρακτικού συνοδευόμενο από το έντυπο Έγκριση Μετακίνησης Προσωπικού για Διδασκαλία .

Πριν τη μετακίνησή τους οι διδάσκοντες πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το έντυπο

(εις διπλούν, με μονογραφή σε όλες τις σελίδες και πλήρως υπογεγραμμένο στην τελευταία σελίδα) καθώς και το Teaching Mobility Agreement, υπογεγραμμένο & σφραγισμένο από τον μετακινούμενο, από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000