Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Εκτύπωση

 

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού που επιθυμούν να μετακινηθούν κατά  το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους συμπληρώνουν και υποβάλλουν πριν τις 30 Απριλίου το έντυπο Αίτηση Μετακίνησης συνοδευόμενο από το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα ακολουθήσουν (εφόσον αυτό έχει ήδη προετοιμαστεί). Αξιολογούνται ως προς την επιλεξιμότητα από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν οριστεί και αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων και της χρηματοδότησης που έχει εγκριθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Επιλέξιμες αιτήσεις είναι αυτές οι οποίες βασίζονται σε ήδη υπάρχουσα διμερή συνεργασία του Τμήματος όπου ανήκει ο/η αιτών/ούσα και που προβλέπει μετακίνηση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων κατατίθενται επίσης στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος όπου ανήκει το μέλος του Διδακτικού Προσωπικού όπου και αποφασίζεται κατά πόσο μπορεί να μετακινηθεί ο/η αιτών/ούσα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσω της συγκεκριμένης διμερούς συνεργασίας και αν εγκρίνεται ή όχι το πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει πραταθεί.

Εφόσον εγκριθεί η μετακίνησή και το πρόγραμμα διδασκαλίας, αποστέλλεται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων απόσπασμα πρακτικού συνοδευόμενο από το έντυπο Έγκριση Μετακίνησης Προσωπικού για Διδασκαλία .

Ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνησή τους και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος Ιανουαρίου, οι διδάσκοντες πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το έντυπο:

(εις διπλούν, με μονογραφή σε όλες τις σελίδες και πλήρως υπογεγραμμένο στην τελευταία σελίδα) καθώς και το Teaching Mobility Agreement, υπογεγραμμένο & σφραγισμένο από τον μετακινούμενο, από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από το Ίδρυμα Υποδοχής.

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν την επιβεβαίωση κράτησης εισιτηρίων καθώς και μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσής τους.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000