Προτεραιότητες - Στόχοι

Εκτύπωση

 

 Σε περίπτωση μη επαρκών θέσεων ή χρηματοδότησης των επιλέξιμων μετακινήσεων, προτεραιότητα δίνεται με την εξής σειρά στους διδάσκοντες που :

 

  • Είναι μέλη ΔΕΠ
  • Δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Πρόγραμμα Erasmus στο παρελθόν
  • Θα χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα Erasmus για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.
  • Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες
  • των οποίων οι εργασίες στο πλαίσιο της κινητικότητας θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού
  • θα χρησιμοποιηθούν για την εδραίωση ή/και την επέκταση των δεσμών μεταξύ τμημάτων και σχολών και για την προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Προέλευσης και του Ιδρύματος Υποδοχής
  • Προέρχονται από Τμήμα ή/και Γνωστικό Αντικείμενο μειωμένης κινητικότητας
  • Έχουν υψηλότερη βαθμίδα
  • Έχουν γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής
  • Επιθυμούν να μετακινηθούν σε μη δημοφιλή προορισμό
 

 Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω συμπίπτουν και εφόσον τα Ακαδημαϊκά Τμήματα δεν έχουν εκ των προτέρων θέσει επιπλέον κριτήρια η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση.

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000