Κανονισμοί και Διευκρινίσεις

Εκτύπωση

Κανονισμοί

Οι πρώτοι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν στο Γραφείο Erasmus το αργότερο έως τέλος Ιανουαρίου,  έντυπη ή ηλεκτρονική Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής η οποία πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης που πρόκειται ν’ ακολουθήσουν (σε περίπτωση που περιμένουν έγκριση από οργανωμένο Staff Week, αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν στο Ίδρυμα Υποδοχής, με σαφή αναφορά στην ημερομηνία που αναμένονται τα αποτελέσματα). Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η μετακίνησή τους και τη θέση τους παίρνουν οι επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας στους οποίους ανακοινώνεται εγκαίρως η νέα προθεσμία.

Πριν την αναχώρηση ο υπάλληλος πρέπει να έχει προσκομίσει το έντυπο: Training Mobility Agreement, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο & σφραγισμένο και από τα δύο Ιδρύματα το οποίο αξιολογείται εκ νέου ως προς:

Το στόχο, τις προοπτικές και τη χρησιμότητα της μετακίνησης για το Τμήμα στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος, καθώς και για το Πρόγραμμα Erasmus

Τις τυχόν διαφοροποιήσεις από την αρχική Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και

τη γλωσσική ικανότητα του μετακινούμενου ν’ ανταπεξέλθει στο πρόγραμμα,

ούτως ώστε να υπογραφεί ή όχι το έντυπο της Έγκρισης μετακίνησης για επιμόρφωση Erasmus, από τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου, το Διοικητικό Συντονιστή καθώς και τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, αφού συμπληρωθεί η ανάλογη αιτιολογία.

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος αφού μελετήσει τις εισηγήσεις των παραπάνω εγκρίνει ή απορρίπτει εκ νέου τη μετακίνηση.

Δίνεται προτεραιότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες εφόσον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τους όρους των μετακινήσεων.

Μετακινούνται μόνο υπάλληλοι οι οποίοι έχουν γλωσσική επάρκεια στη γλώσσα επικοινωνίας στο ίδρυμα υποδοχής.

Οι υπάλληλοι των οποίων η τοποθέτηση και οι αρμοδιότητες είναι απολύτως σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+, μπορούν και οφείλουν να μετακινηθούν περισσότερες και από μία φορές ανά έτος, εφόσον αυτό είναι εφικτό και κριθεί απαραίτητο.

Εφόσον η χρηματοδότηση δεν μπορεί να καλύψει τις δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι εργάσιμες μέρες δεν θα ξεπερνούν τις 5 ανά μετακίνηση.

Πριν τη μετακίνησή τους  οι επιλεγέντες πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το έντυπο της σύμβασης σε δύο πρωτοτύπως υπογεγραμμένα αντίτυπα με μονογραφή σε όλες τις μονές σελίδες.

Οι άδειες κατά το διάστημα της περιόδου Erasmus του Προσωπικού θα υπογράφονται από το αρμοδίους που εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις κανονικές άδειες, θα χαρακτηρίζονται επιμορφωτικές άδειες Erasmus και θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000