Κινητικότητα Προσωπικού

Εκτύπωση

 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Τα μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να μετακινηθούν για επιμόρφωση κατά  το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους συμπληρώνουν και υποβάλλουν το έντυπο Αίτηση Επιμόρφωσης, ενυπόγραφο και συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από 1η έως 30 Απριλίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

Η κινητικότητα Erasmus με σκοπό την επιμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης (StaffWeeks) από τα Ιδρύματα Υποδοχής.
  • Προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηρίων κ.ά.
  • Άλλη μορφή επιμόρφωσης η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση. Προγράμματα μεμονωμένων επισκέψεων σε Ιδρύματα (όπως συνηθίζονταν τα προηγούμενα έτη), θα αξιολογούνται πλέον πριν την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να λάβουν ειδική έγκριση.

 

Οι μετακινήσεις για επιμόρφωση Erasmus+ σχετίζονται κυρίως με τα οφέλη που θα έχει τόσο το ίδιο το πρόγραμμα όσο και τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα από αυτές. Έμφαση δίνεται επίσης στο να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους, να έρθουν σε επαφή με κάποιο Ίδρυμα του εξωτερικού και ν' ανταλλάξουν εμπειρία και καλές πρακτικές.

 

Χρηματοδοτηση Επιμόρφωσης Προσωπικού

Δαπάνες μετακίνησης- Δαπάνες διαβίωσης

 Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του στο εξωτερικό.

 Το ποσό των δαπανών μετακίνησης του προσωπικού υπολογίζεται βάσει αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. 

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 Δεδομένου ότι τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη μετακίνηση έχουν κατατεθεί στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών κράτησης των εισητηρίων, θα γίνεται η καταβολή του 80% της συνολικής χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνηση. Το υπόλοιπο 20% θα καταβάλλεται κατά την επιστροφή εφόσον έχει τηρηθεί το πρόγραμμα όπως ακριβώς έχει προσυμφωνηθεί και εφόσον έχει ακολουθηθεί από τον/την μετακινούμενο/η όλη η προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων Ποσό
Ανάμεσα σε 100 and 499 KM: 180 EURανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 500 and 1999 KM: 275 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 2000 and 2999 KM: 360 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 3000 and 3999 KM: 530 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 4000 and 7999 KM: 820 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 8000 and 19999 KM: 1100 EUR ανά συμμετέχοντα

 Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τις δαπάνες διαβίωσης, θα υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και τη διάρκεια της μετακίνησης: 

Χώρα Υποδοχής Ποσό ημερήσιας επιχορηγήσης ( € ανά ημέρα)από 1 – 14 ημέρες μετακίνησης Ποσό ημερήσιας επιχορηγήσης ( € ανά ημέρα)από 15 – 60 ημέρες μετακίνησης
Ομάδα A - Δανία, Ιρλανδία,Ολλανδία, Σουηδία, Αγγλία 144 101
Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Φιλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία,Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβρούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία,Ελβετία, Τουρκία 126 88
Ομάδα Γ - ΠΓΔΜ, Γερμανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία,Σλοβακία, Ισπανία, 108 76
Ομάδα ΔΚροατία, Εσθονία,Λιθουανία, Σλοβενία 90 63

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτή που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα (σχετικές πληροφορίες στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων).

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000