Κριτήρια επιλογής

Εκτύπωση
Οι μετακινήσεις για επιμόρφωση Erasmus+ σχετίζονται κυρίως με τα οφέλη που θα έχει τόσο το ίδιο το πρόγραμμα όσο και το Ίδρυμα Προέλευσης, από αυτές. Έμφαση δίνεται επίσης στο να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους, να έρθουν σε επαφή με Ιδρύματα του εξωτερικού και ν' ανταλλάξουν εμπειρία και καλές πρακτικές.
Η επιλογή των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων:
 

Α. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν οριστεί κατόπιν απόφασης του Τμήματος που ανήκουν (1), ως υπεύθυνοι της διεκπεραίωσης των θεμάτων Erasmus και εξυπηρετούν το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στο Τμήμα τους (υποδοχή εισερχομένων, απαραίτητα έγγραφα, εξυπηρέτηση εξερχομένων κλπ). (25 μόρια)

Β. Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά έχουν υποδεχθεί (2) εισερχόμενο προσωπικό για επιμόρφωση Erasmus, μέσα στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος, ή/και εξυπηρετούν τεκμηριωμένα και κατ' εξακολούθηση, με οποιοδήποτε τρόπο το πρόγραμμα από τη θέση που βρίσκονται  (15 μόρια)
 
Γ. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ στο παρελθόν (25 μόρια)
 
Δ. Οι υποψήφιοι των οποίων η τελευταία μετακίνηση έγινε πριν τουλάχιστον 4 έτη (10 μόρια)
 
Ε. Οι υποψήφιοι που έχουν πιστοποιημένα επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (3) (15 μόρια)
 
ΣΤ. Οι υποψήφιοι που είναι ψηλότερα στη διοικητική ιεραρχία (4)   (10 μόρια)
  
 Ζ. Οι υποψήφιοι οι οποίοι ασκούν μόνιμα καθήκοντα (5) στην αρμοδιότητα που τους έχει ανατεθεί (15 μόρια)
.
.
Στη μοριοδότηση λαμβάνονται  ΑΡΝΗΤΙΚΑ υπόψη:
  1. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ακυρώσει την μετακίνησή τους στο παρελθόν, αδικαιολόγητα ή/και χωρίς να το δηλώσουν εγκαίρως (6). (-10 μόρια)
  2. Υποψήφιοι που επιλέγουν προορισμό  στον οποίο έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν (7). (-10 μόρια) 
  3. Υποψήφιοι που έχουν πραγματοποιήσει μετακίνηση το ακριβώς προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (-10 μόρια)

Επεξηγήσεις:

(1) Ένας υπάλληλος ανά Τμήμα
(2) Οι ίδιοι, όχι γενικά το Τμήμα τους
(3) Τα μόρια αυτά δίνονται μόνο εάν υπάρχουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συνημμένα στην αίτηση του υποψηφίου. Δικαιολογητικά που ενδεχομένως έχουν κατατεθεί συνοδεύοντας παλαιότερη αίτηση δεν αναζητούνται.

(4) Προϊστάμενοι και Διευθυντές

(5) Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες, οι συμβασιούχοι έργου, οι ΙΔΟΧ καθώς και οι μεταταχθέντες των οποίων η μετάταξη δεν έχει οριστικοποιηθεί επίσημα, δεν λαμβάνουν τα συγκεκριμένα μόρια.

(6) Αδικαιολόγητη ακύρωση θεωρείται και η μή εξεύρεση Ιδρύματος Υποδοχής, εφόσον υπάρχει χρονικό περιθώριο έρευνας τουλάχιστον ενός μήνα από την έγκριση της μετακίνησης.

(7) Ακόμα κι αν ο προορισμός αποφασιστεί μετά από την πρώτη κατάταξη των υποψηφίων

 

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, οι προτεραιότητες διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παρακάτω :
Α) Ημερομηνίες διορισμού των υπαλλήλων (προτεραιότητα στον αρχαιότερο)
Β) Παλιότερες μετακινήσεις (συχνότητα, προορισμός)
Γ) Πιστοποιήσεις Γλωσσικής ικανότητας (μεγαλύτερο επίπεδο)
Δ) Οφέλη της μετακίνησης για το Ίδρυμα ή/και το Πρόγραμμα (σχέση αρμοδιότητας με πρόγραμμα ή με διεθνείς σχέσεις)
Ε) Αν όλα τα παραπάνω συμπίπτουν γίνεται κλήρωση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000