Κριτήρια επιλογής

Εκτύπωση
Οι μετακινήσεις για επιμόρφωση Erasmus+ σχετίζονται κυρίως με τα οφέλη που θα έχει τόσο το ίδιο το πρόγραμμα όσο και το Ίδρυμα Προέλευσης, από αυτές. Έμφαση δίνεται επίσης στο να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζομένους, να έρθουν σε επαφή με Ιδρύματα του εξωτερικού και ν' ανταλλάξουν εμπειρία και καλές πρακτικές.
Η επιλογή των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα γίνει βάσει των εξής κριτηρίων:
 

Α. Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν οριστεί κατόπιν απόφασης του Τμήματος που ανήκουν (1), ως υπεύθυνοι της διεκπεραίωσης των θεμάτων Erasmus και εξυπηρετούν το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στο Τμήμα τους (υποδοχή εισερχομένων, απαραίτητα έγγραφα, εξυπηρέτηση εξερχομένων κλπ). (25 μόρια)

Β. Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά έχουν υποδεχθεί (2) εισερχόμενο προσωπικό για επιμόρφωση Erasmus, μέσα στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος, ή/και εξυπηρετούν τεκμηριωμένα και κατ' εξακολούθηση, με οποιοδήποτε τρόπο το πρόγραμμα από τη θέση που βρίσκονται σε καθήκοντα πέρα των συνηθισμένων (15 μόρια)
 
Γ. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ στο παρελθόν (25 μόρια)
 
Δ. Οι υποψήφιοι των οποίων η τελευταία μετακίνηση έγινε πριν τουλάχιστον 4 έτη (10 μόρια)
 
Ε. Οι υποψήφιοι που έχουν πιστοποιημένα επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (3) (15 μόρια)
 
ΣΤ. Άτομα με ειδικές ανάγκες (10 μόρια)

 

 Ζ. Οι υποψήφιοι οι οποίοι ασκούν μόνιμα καθήκοντα (5) στην αρμοδιότητα που τους έχει ανατεθεί (15 μόρια)
.
Στη μοριοδότηση λαμβάνονται  ΑΡΝΗΤΙΚΑ υπόψη:
  1. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ακυρώσει την μετακίνησή τους στο παρελθόν, αδικαιολόγητα ή/και χωρίς να το δηλώσουν εγκαίρως (6). (-10 μόρια)
  2. Υποψήφιοι που επιλέγουν προορισμό  στον οποίο έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν (7). (-10 μόρια) 
  3. Υποψήφιοι που έχουν πραγματοποιήσει μετακίνηση το ακριβώς προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (-10 μόρια)

Επεξηγήσεις:

(1) Ένας υπάλληλος ανά Ακαδ. Τμήμα
(2) Οι ίδιοι, όχι γενικά το Τμήμα τους
(3) Τα μόρια αυτά δίνονται μόνο εάν υπάρχουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συνημμένα στην αίτηση του υποψηφίου. Δικαιολογητικά που ενδεχομένως έχουν κατατεθεί συνοδεύοντας παλαιότερη αίτηση δεν αναζητούνται.

(5) Οι συμβασιούχοι έργου, οι ΙΔΟΧ καθώς και οι μεταταχθέντες των οποίων η μετάταξη δεν έχει οριστικοποιηθεί επίσημα, δεν λαμβάνουν τα συγκεκριμένα μόρια.Oι συμβασιούχοι έργου και οι ΙΔΟΧ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να μετακινηθούν εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση, όπου θα φαίνεται ότι απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας τους αφορά αποκλειστικά το Πρόγραμμα Erasmus και μόνο εάν προκύψει μετακίνηση άμεσα σχετιζόμενη και επιβεβλημένη σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Και σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρχει μια προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

(6) Αδικαιολόγητη ακύρωση θεωρείται και η μή εξεύρεση Ιδρύματος Υποδοχής, εφόσον υπάρχει χρονικό περιθώριο έρευνας τουλάχιστον ενός μήνα από την έγκριση της μετακίνησης. Εξαιρούνται μόνο οι ακυρώσεις για λόγους ανωτέρας βίας

(7) Εφόσον ο προορισμός καθοριστεί μετά από την πρώτη κατάταξη των υποψηφίων, τα μόρια αφαιρούνται εκ των υστέρων και ο υπάλληλος κατατάσεται σε νέα θέση στον πίνακα

 

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, οι προτεραιότητες διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παρακάτω :
Α) Άτομα με ειδικές ανάγκες
Β) Οφέλη της μετακίνησης για το Πρόγραμμα ή/και το Ίδρυμα (αρμοδιότητες σχετικές με το πρόγραμμα ή με διεθνείς σχέσεις γενικότερα)
Γ) Παλαιότερες μετακινήσεις (μικρότερη συχνότητα, νέος προορισμός)
Δ) Πιστοποιήσεις γλωσσικής ικανότητας (μεγαλύτερο επίπεδο)
Ε) Ημερομηνίες διορισμού των υπαλλήλων (προτεραιότητα στον αρχαιότερο)
ΣΤ) Αν όλα τα παραπάνω συμπίπτουν γίνεται κλήρωση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000