Ακαδημαϊκή Αναγνώριση

Εκτύπωση

 

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης είναι θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και πρέπει να καθορισθεί ΠΡΙΝ την αναχώρηση του φοιτητή.

Η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών των διακινούμενων φοιτητών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που θα προσκομίσει ο φοιτητής ή θα αποστείλει η επιχείρηση υποδοχής. 

Η συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση του προγράμματος που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό και δηλώνουν ΠΡΙΝ την αναχώρηση τους στο έντυπο Learning Agreement for Traineeships (Συμφωνία Κατάρτισης.)

Η αναγνώριση αυτή είναι δυνατόν να μην πραγματοποιηθεί, μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στο επίπεδο επιτυχίας που απαιτείται από την επιχείρηση υποδοχής ή δεν έχει τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν οι συμμετέχοντες για την πλήρη αναγνώριση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος όσον αφορά στην πρακτική του άσκηση στο εξωτερικό, το Ίδρυμα Προέλευσης δικαιούται να του ζητήσει την επιστροφή  μέρους ή του συνόλου της υποτροφίας που έλαβε .

Μετά την επιστροφή των φοιτητών και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον οργανισμό Υποδοχής απαιτείται έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος που να βεβαιώνει, ότι η περίοδος της πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησε επιτυχώς ο φοιτητής στον οργανισμό υποδοχής, αναγνωρίστηκε από το Τμήμα Προέλευσης συμπεριλαμβάνοντας και τις πιστωτικές μονάδες που έλαβε. Για το λόγο αυτό ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει ο ίδιος στη Γραμματεία του Τμήματός του αντίγραφο της έγγραφης αξιολόγησης του από τον επόπτη του στον φορέα κατάρτισης.

Κατά την αποφοίτηση (εφόσον πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης) ο φοιτητής/τρια παραλαμβάνει το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ακριβές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια στο εξωτερικό και οι αντίστοιχες ECTS μονάδες.

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ PLACEMENT, και προκειμένου να τους καταβληθεί η δεύτερη δόση της υποτροφίας, θα πρέπει:

 Να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων:

1. Έγγραφη αξιολόγηση από τον επόπτη του φοιτητή στην επιχείρηση- οργανισμό υποδοχής

2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το τελευταίο τμήμα του learning agreement for traineeships (section to be completed after the mobility)

Να συμπληρώσουν την Έκθεση Πρακτικής Άσκησης που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Commission και να την υποβάλλουν σύμφωνα με τις οδηγίες του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λάβουν.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δικαιούται να ζητήσει από το δικαιούχο οποιοδήποτε άλλο έγγραφο/πιστοποιητικό κρίνει απαραίτητο.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντός μηνός από την επιστροφή των υποτρόφων στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση έως τις 15 Οκτωβρίου του αμέσως  επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Η περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των εντύπων αυτών θεωρείται παράβαση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000