Η διαδικασία συνοπτικά

Εκτύπωση

Check list

 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1Ο στάδιο

¨ Αίτηση

¨ Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

¨ Βιογραφικό σημείωμα

¨ Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας

¨ Βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης

 

2οστάδιο

¨ Learning agreement for traineeships

¨ Σύμβαση κινητικότητας για πρακτική άσκηση (εις διπλούν)

¨ Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για αστική ευθύνη

¨Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για προσωπικό ατύχημα

¨ Αντίγραφο ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας

¨ Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

¨ Data of receiving organization/enterpise

- OLS

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

¨ Έγγραφη αξιολόγηση από τον επόπτη του φοιτητή (και αντίγραφο για τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος)

¨ Learning agreement for traineeships- section to be completed after the mobility

¨ Συμπλήρωση και υποβολή της έκθεσης πρακτικής άσκησης από το φοιτητή

- OLS
       

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000