Επιλέξιμες Επιχειρήσεις / Οργανισμοί Υποδοχής

Εκτύπωση

 

Επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης θεωρούνται κάθε μορφής επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ.λπ.)


Μη επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης είναι:
-Οι οργανισμοί και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)
-Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία.
Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ., μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας. Για την εύρεση Φορέα Κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να συμβουλευτεί τους καθηγητές του, το διαδίκτυο, ή την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής στέλνει στους φορείς που επιθυμεί να μετακινηθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα  περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά του ζητώντας να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση.
Αν ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί για πρακτική άσκηση σε πανεπιστήμιο τότε πρέπει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο καθηγητή του τμήματος στο οποίο θέλει να ενταχθεί.
Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση ζητάει έγγραφη βεβαίωση αποδοχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διαδικασία συμμετοχής.                                   

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση σε πανεπιστήμιο αφορά μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με την συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο έργο ή την παροχή βοηθητικής εργασίας στο πρόγραμμα διδασκαλίας συγκεκριμένου καθηγητή.

Σύνδεσμοι και επαφές που παρέχονται από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού:

Ευρωπαϊκές πηγές:

www.ap-and-go.eu, http://www.europa.eu.int/eures/, http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm, http://www.euroguidance.net/,   http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en, www.fedora.eu.org, www.europlacement.com

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης Erasmus+. Μπορούν όμως και μόνοι τους ή με τη βοήθεια του Ακαδημαϊκού τους επόπτη να προτείνουν και άλλες θέσεις που ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν. Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη  Διεθνή Φοιτητική μη κερδοσκοπική οργάνωση AISEC, (www.aiesec.org/greece ) η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στον τομέα της πρακτικής άσκησης φοιτητών και διαθέτει πληροφορίες για προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές Erasmus+.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000