Αναγνώριση Μαθημάτων

Τα μαθήματα, το πρόγραμμα σπουδών κτλ. στο εξωτερικό είναι θέματα αρμοδιότητας του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου της διμερούς συμφωνίας και πρέπει να καθορισθούν ΠΡΙΝ την αναχώρηση του φοιτητή.

Η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών των διακινούμενων φοιτητών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, ακόμη και στις περιπτώσεις μετακινούμενων φοιτητών μέσω ανταλλαγής άλλου Τμήματος, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσει ο φοιτητής ή θα αποστείλει το Ίδρυμα Υποδοχής.

Η συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα σπουδών συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό και δηλώνουν ΠΡΙΝ την αναχώρηση τους στο «Learning Agreement» (Συμφωνία Σπουδών).

Η αναγνώριση αυτή είναι δυνατόν να μην πραγματοποιηθεί, μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στο επίπεδο επιτυχίας που απαιτείται από το Ίδρυμα Υποδοχής ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν τα συμμετέχοντα Ιδρύματα για την πλήρη αναγνώριση.

Κατά την επιστροφή του ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων πρωτότυπα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα τα έντυπα Transcript of Records και Certficate of Attendance καθώς και να υποβάλλει ύστερα από σχετική ειδοποίηση on-line thn «Έκθεση Σπουδών», την οποία ο φοιτητής/-τρια αναλύει την εμπειρία του/της ως φοιτητής/-τρια ERASMUS PLUS.

Αφού κατατεθούν όλα τα έντυπα που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση μίας περιόδου σπουδών Erasmus, ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος όπου ανήκει ο φοιτητής καταθέτει τα δικαιολογητικά στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία πιστοποιεί την αναγνώριση των μαθημάτων. Η Γραμματεία του Τμήματος συμπληρώνει και αποστέλλει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων το έντυπο: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών το οποίο βεβαιώνει, ότι τα μαθήματα που παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο-εταίρο αναγνωρίστηκαν από το Τμήμα Προέλευσης συμπεριλαμβανομένης της βαθμολογίας και των πιστωτικών μονάδων που έλαβε.

Κατά την αποφοίτηση ο φοιτητής/τρια παραλαμβάνει το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ακριβές πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια στο εξωτερικό και οι αντίστοιχες ECTS μονάδες.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000