Η διαδικασία αίτησης και πραγματοποίησης σπουδών Erasmus +

Εκτύπωση

 Πριν την κινητικότητα-Before the mobility

Σταδιο 1:  Συμπλήρωση και κατάθεση στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων εμπρόθεσμα της Αίτησης Συμμετοχής (δεκτή ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, κατ'ιδίαν)

Στάδιο 2: Μόλις γίνει η επιλογή των φοιτητών/-τριών που θα συμμετάσχουν με βάση τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας, ανακοινώνονται τα ονόματα τους ανά Τμήμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων. Μόλις ο φοιτητής/-τρια δει το όνομα του/της, μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Στάδιο 3: Ενημερώνεται από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής για τις απαιτήσεις του Ιδρύματος Υποδοχής όπου θα φοιτήσει. Ενημερώνει σχετικά το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων  αν  ζητείται  nomination, μολονότι αυτό συνηθίζει να το κάνει το Γραφείο, και μάλιστα ενημερώνει για τον τύπο της nomination που χρειάζεται. Συνεχίζει με τη συμπλήρωση και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Ειναι σημαντικό να γίνει εμπρόθεσμα και σωστά η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο, γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες που δίνει κάθε Ιδρυμα χωριστά. Η ενημέρωση  και η διαδικασία ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη φάση αυτή  είναι αποκλειστικά στην ευθύνη του φοιτητή/τριας. Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  βοηθά επικουρικά στη συμπλήρωση και υπογραφή των εντύπων που χρειάζεται.

 Στάδιο 4 : Συμπληρώνει και προσκομίζει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων πριν την αναχώρησή του τα ακόλουθα:

  • Σκαναρισμένο ή πρωτοτυπο αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών ( Learning Agreement), υπογεγραμμενο και απο τα δύο Ιδρύματα ( Table A και Β)
  • Σύμβαση κινητικότητας για σπουδές  εις διπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία σελίδα, χωρίς διορθώσεις και κενά και με μονογραφή σε κάθε προηγούμενη σελίδα (κάτω δεξιά).Για τη συμπλήρωση του κωδικού και του τομέα σπουδών στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε στον ακόλουθο πίνακα.
  • Αντίγραφο του Αcademic Calendar  ή οποιουδήποτε εγγράφου ή e-mail του Πανεπιστημίο Υποδοχής, όπου θα φαίνονται οι ακριβείς ημερομηνίες διάρκειας του/των εξαμήνων των σπουδών. Οι ίδιες ημερομηνίες θα αναγράφονται και στη σύμβαση.
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού της Τράπεζας, όπου ο/η φοιτητής/-τρια ο  θέλει να του/της κατατεθεί το ποσό της υποτροφίας.Στο λογαριασμό αυτό ο φοιτητής/-τρια πρέπει να είναι ή αποκλειστίκός δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
  • Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας (ΕΚΑΑ) από το Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης του φοιτητή/-τριας).Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο.Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α., 2.Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταλλαγών Erasmus+, 3.Φωτοαντίγραφο της     Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Αν η καρτα λήξει κατα τη διάρκεια της παραμονής του/της φοιτητή/-τριας στο εξωτερικο πρέπει να ανανεωθεί και αντίγραφο της ανανεωμένης να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Φραφείο Διεθνών Σχέσεων.
  • Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του ταξιδιωτικου Εγγράφου που θα χρησιμοποιήσει ο/η φοιτητής/τρια κατα τη μεταβαση και διαμονή του/της στο εξωτερικό.

 

 Στάδιο 5 : Ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει   και να υποβάλλει ηλεκτρονικά για πρώτη φορά το διαδικτυακό τεστ αξιολογησης της γλωσσικης ικανότητας στη γλώσσα εργασίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής, όπως αυτή περιγράφεται στη Διμερή Συμφωνία  και δηλώνεται από τον ίδιο το φοιτητή στη Συμφωνία Σπουδών.

 Στάδιο 6 : Ο φοιτητής υποχρεούται  με δική του ευθύνη να ενημερωσει το Γραφειο Φοιτητικής Μέριμνας για την απουσια του,προκειμένου να διακοπεί η σίτισή του για όσο διάστημα θα είναι στο εξωτερικό.

 

 Κατά τη διαρκεια της κινητικότητας - During the mobility

Αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει ο/η  φοιτητής/τρια να συμπληρώσει τα tables A2 και Β2 στη Συμφωνία Σπουδών - Learning Agreement

 

 Μετά την κινητικότητα - Αfter the mobility

Σταδιο 1:Μετά την επιστροφή του ο φοιτητής/-τρια πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα:

1.Συμφωνία Σπουδών - Learning Agreement με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα και από τα δυο Ιδρύματα ( Tables A και Β  και αν έχουν γινει αλλαγες και tables A2 και Β2 )

2.Transcript of Records, (table C, Βαθμολογία, με διευκρινίσεις για την αντιστοίχιση της με το ελληνικό σύστημα βαθμολόγησης). Είναι ευθύνη του φοιτητή/τριας να προσκομισει στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος του γνησιο αντίγραφο της Βαθμολογίας του προκειμένου  να προχωρήσει το Τμημα στην αναγνώριση των Μαθημάτων. Το πιστό αντίγραφο το χορηγεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

3.Certificate of Attendance (έντυπο όπου φαίνεται το ακριβές διάστημα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής σ. 3 του After the Mobility).

Σταδιο 2 : Συμπληρώνει on-line την ΄Εκθεση Σπουδών που του αποστέλλεται το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα,  στο e-mail που έχει δηλώσει στην  αρχική αίτησή του.

Στάδιο 3: Ο φοιτητής υποχρεούται εκ νέου να συμπληρώσει   και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το διαδικτυακό τεστ αξιολογησης της γλωσσικης ικανότητας στη γλώσσα εργασίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής, όπως αυτή περιγράφεται στη Διμερή Συμφωνία  και δηλώνεται από τον ίδιο το φοιτητή στη Συμφωνία Σπουδών.

Στάδιο 4:΄Εκδοση πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών Erasmus + (αποστέλλεται υπηρεσιακά από τις Γραμματείες των Τμημάτων στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, ύστερα από την ακαδημαϊκή έγκριση των επιδόσεων του φοιτητή/τριας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής).

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000