Διάρκεια της Υποτροφίας

 Διάρκεια κινητικότητας-Erasmus +

      Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Αναλυτικά:

  • 3-12 μήνες για σπουδές σε κάθε επίπεδο (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό-διδακτορικό).
  • 2-12 μήνες για πρακτική άσκηση σε κάθε επίπεδο (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό-διδακτορικό).
  • Συνδυασμός, όχι όμως πάνω από 12 μήνες ανά επίπεδο .

 

 ΝΕΟ: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus του Ιδρύματός τους όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται οτι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να

μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

     Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

 

Επιπλέον όροι :

  •  Η υποτροφία που χορηγείται έχει διάρκεια μόνο για όσο χρόνο αναγράφεται στη σύμβαση υποτροφίας η οποία συνυπογράφεται από το/τη φοιτητή/-τρια.
  •  Μαζί με τη σύμβαση κατατίθεται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και ένα αντίγραφο του Academic Calendar του Πανεπιστημίου Υποδοχής, από το οποίο προκύπουν οι ακριβείς ημερομηνίες διάρκειας του/των εξαμήνων και των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων.Στη σύμβαση οι ημερομηνίες που αναγράφονται ως διάρκεια της κινητικότητας πρέπει να ταυτίζονται με αυτές που αναφέρονται στο Academic Calendar.   
  •  Στα εξάμηνα προγράμματα μπορεί να δικαιολογηθεί ενδιάμεση επίσκεψη και παραμονή στην Ελλάδα διάρκειας 15 ημερών και στα ετήσια 30 ημερών κατ' ανώτατο όριο.

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000