Ενδεχόμενη Αποτυχία και Παράβαση Υποχρεώσεων Σύμβασης Φοιτητή

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος όσον αφορά στις σπουδές του στο εξωτερικό, το Ίδρυμα Προέλευσης δικαιούται να του ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της υποτροφίας που έλαβε ( άρθρο 6.2 της σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού).

Τα δικαιολογητικά των φοιτητών (που αφορούν την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου Erasmus) υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντός μηνός από την επιστροφή των υποτρόφων στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. (Εάν ο φοιτητής επιστρέψει λόγω λήξης της υποτροφίας του στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, οφείλει να καταθέσει τα απαραίτητα έντυπα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου). Η περίπτωση μη υποβολής των εντύπων αυτών θεωρείται παράβαση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί πριν την αναχώρηση. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δικαιούται να ζητήσει από το δικαιούχο οποιοδήποτε άλλο έγγραφο/ πιστοποιητικό κρίνει απαραίτητο.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με απευθείας επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει με λεπτομέρειες τη γενική εικόνα του φοιτητή και τον ακριβή χρόνο παραμονής του. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος και της απόφασης της Συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του Π.Θ (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων) μετά από το σχετικό έλεγχο, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε να επιστραφεί μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας για τους εξής λόγους:

-μη τήρηση των όρων της σύμβασης ή/και της συμφωνίας σπουδών

-παραμονή του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής μικρότερη απ' την προγραμματισμένη

-μη παρακολούθηση ή/και αξιολόγηση των μαθημάτων όπως δηλώθηκαν στη συμφωνία σπουδών

-αποτυχία στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου Erasmus

-παράλειψη ή άρνηση υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών εγκαίρως

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, ο φοιτητής για να οδηγηθεί στη λήψη πτυχίου, πρέπει να έχει τακτοποιήσει ενδεχόμενες οφειλές του στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000