plus.jpg

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ κάνοντας την πρακτική τους άσκηση σε κάποια επιχείρηση/οργανισμό σε μία από τις επιλέξιμες χώρες, αφού πρώτα ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις προθεσμίες, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier:

 • Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου  ανήκουν (βεβαίωση σπουδών για τους υποψήφιους διδάκτορες)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητητας
 • Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης. Σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται: 

- τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.),
- τα στοιχεία του ατόμου που θα εποπτεύει την πρακτική άσκηση του φοιτητή-δικαιούχου (όνομα, ιδιότητα, τηλ., e-mail κ.λπ.),
- το χρονικό διάστημα απασχόλησης
- μικρή αναφορά στα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου ώστε να διαπιστώνεται η σχέση του  αντικειμένου των σπουδών με την απασχόληση.

Θα πρέπει ακόμη να αναφέρεται ότι η αποδοχή της πρακτικής άσκησης γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Placement και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υπεύθυνο του φορέα.

 

Για τις μετακινήσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνήθως υποβάλλονται από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από Τρίτη 1 έως Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλονται στους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους των Τμημάτων για επιλογή.

Η οποιαδήποτε μετακίνηση του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος πρακτικής άσκησης από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα ( Γ. Σ. Τμήματος) ως αρμόδιο για αναγνώριση ή ισοδυναμία.

Αφού ανακοινωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι επιλεγέντες φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης , τα παρακάτω:

 1. Το Learning Agreement for Traineeships πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη. Για τη συμπλήρωση του κωδικού και του τομέα σπουδών στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.
 2. Σύμβαση Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (εις διπλούν) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη (μονογραφή σε κάθε σελίδα και πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία). Για τη συμπλήρωση του κωδικού και του τομέα σπουδών στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.
 3. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με κάλυψη  για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και ασφάλειας ατυχήματος κατά την εργασία *
 4. Αντίγραφο ευρωπαϊκής κάρτας υγειονομικής περίθαλψης **
 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του μετακινούμενου φοιτητή
 6. Το έντυπο Data of receiving organization/ enterprise συμπληρωμένο από τον φορέα κατάρτισης

Ο συμμετέχων υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς του (OLS) πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας. Η ολοκλήρωση της διαδικτυακής αξιολόγησης πριν την αναχώρηση αποτελεί προαπαιτούμενο της κινητικότητας και της πρώτης δόσης υποτροφίας, εκτός αρκούντων αιτιολογημένων περιπτώσεων.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώσει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για την απουσία του, προκειμένου να διακοπεί η σίτισή του για όσο διάστημα θα είναι στο εξωτερικό.

Ο συμμετέχων υποχρεούται να ενημερωθεί για τους κανονισμούς, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την διαμονή του στη χώρα στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.

* Οι δύο αυτές ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

** Η κάρτα αυτή παρέχεται από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής και οι υγειονομικές καλύψεις που παρέχει είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους φοιτητές, να προσθέσουν και υγειονομική κάλυψη στο υποχρεωτικό ασφαλιστικό «πακέτο». ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Ε.Κ.Α.Α. δεν ισχύει για την Τουρκία. Οι φοιτητές που πρόκειται να μεταβούν στην Τουρκία πρέπει να φροντίσουν για ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Επίσης, πρέπει να επικοινωνήσουν με το Φορέα Κατάρτισης για να πάρουν πληροφορίες που αφορούν την ασφάλισή τους.

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο. Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α. (πληροφορίες σχετικά με την αίτηση), 2. Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, 3. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. *Αν η κάρτα λήξει κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της φοιτητή/-τριας στο εξωτερικό, πρέπει να ανανεωθεί και αντίγραφο της ανανεωμένης να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ PLACEMENT και προκειμένου να τους καταβληθεί η δεύτερη δόση της υποτροφίας, πρέπει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης:

 1. Να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων:

α. Έγγραφη αξιολόγηση από τον επόπτη του φοιτητή στην επιχείρηση- οργανισμό υποδοχής (πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη). Είναι ελεύθερος να τη συντάξει όπως ο ίδιος επιθυμεί θα πρέπει ωστόσο να αναφέρονται:

 • τα πλήρη στοιχεία του φορέα κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.)
 • το όνομα του ασκουμένου/ ασκουμένης και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης
 • αναφορά των καθηκόντων  και αξιολόγηση της εργασίας του/ της κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

β. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το τελευταίο τμήμα του Learning Agreement for Traineeships (Section to be completed AFTER THE MOBILITY) (πρωτότυπο)

Προσοχή! Στην περίπτωση που δεν μπορoύν να τα καταθέσουν οι ίδιοι, για διευκόλυνσή τους μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικά (συστημένος φάκελος) ή με courier. Εάν τα έλαβαν ή θα τα λάβουν ηλεκτρονικά από το φορέα κατάρτισης, θα μας προωθήσουν το μήνυμα αυτό με τα σχετικά συνημμένα αρχεία (pdf μορφή των πρωτότυπων εγγράφων που εξέδωσαν).

 1. Να συμπληρώσουν την Έκθεση Πρακτικής Άσκησης που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Commission και να την υποβάλλουν σύμφωνα με τις οδηγίες του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λάβουν.
 2. Να πραγματοποιήσουν τη διαδικτυακή αξιολόγηση γλωσσικής ικανότητας (OLS) μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας τους. Οι φοιτητές που είχαν αποτέλεσμα C2 στο πρώτο τεστ, εξαιρούνται της διαδικασίας.

Β. Για την ακαδημαϊκή αναγνώριση της πρακτικής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, οι ενεργοί φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αντίγραφο της έγγραφης αξιολόγησής τους από τον επόπτη τους στον φορέα κατάρτισης.