europe.jpg

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ κάνοντας την πρακτική τους άσκηση σε κάποια επιχείρηση/οργανισμό σε μία από τις επιλέξιμες χώρες, αφού πρώτα ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις προθεσμίες, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην προκήρυξη. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Erasmus+ στην ενότητα Ανακοινώσεις και αποστέλλεται στα ακαδημαϊκά email των φοιτητών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτά τα ακόλουθα:

 • Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+
 • Πρόσφατο ιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου  ανήκουν (βεβαίωση σπουδών για τους υποψήφιους διδάκτορες)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+. Το Βιογραφικό Σημείωμα ΔΕΝ μπορεί να είναι χειρόγραφο.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
 • Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης. Σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται: 

- τα πλήρη στοιχεία του Φορέα Κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.)
- τα στοιχεία του ατόμου που θα εποπτεύει την πρακτική άσκηση του φοιτητή-δικαιούχου (όνομα, ιδιότητα, τηλ., e-mail κ.λπ.)
- τα στοιχεία του φοιτητή-δικαιούχου (όνομα, αντικείμενο σπουδών κ.λπ)                                                                                                        - το χρονικό διάστημα απασχόλησης
- μικρή αναφορά στα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου ώστε να διαπιστώνεται η σχέση του  αντικειμένου των σπουδών με την απασχόληση.

Θα πρέπει ακόμη να αναφέρεται ότι η αποδοχή της πρακτικής άσκησης γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Placement και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υπεύθυνο του φορέα (στην περίπτωση που ο φορέας κατάρτισης δεν διαθέτει δικό του πρότυπο βεβαίωσης αποδοχής, εδώ θα βρείτε σχετικό υπόδειγμα)

Για τις μετακινήσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνήθως υποβάλλονται από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Erasmus+, αποστέλλονται στους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους των Τμημάτων για την τελική επιλογή.

Σημειωτέον ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε ένα φορέα ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η οποιαδήποτε μετακίνηση του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος πρακτικής άσκησης από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα ( Γ. Σ. Τμήματος) ως αρμόδιο για αναγνώριση ή ισοδυναμία. Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του  του Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Erasmus+ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αφού ανακοινωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι επιλεγέντες φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Διεθνών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus+ ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης* (στην περίπτωση που δεν μπορoύν να τα καταθέσουν οι ίδιοι, για διευκόλυνσή τους μπορούν να τα αποστείλουν με courier ή ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο), τα παρακάτω:

 1. Το Learning Agreement for Traineeships (οδηγίες για τη συμπλήρωσή του θα βρείτε εδώ) πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη. Για τη συμπλήρωση του κωδικού και του τομέα σπουδών στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.
 2. Σύμβαση Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση εις διπλούν (οδηγίες για τη συμπλήρωσή του θα βρείτε εδώ). Τα έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή/τρια ηλεκτρονικά (όχι χειρόγραφα) και πρέπει να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία σελίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα (κάτω δεξιά). Για τη συμπλήρωση του κωδικού και του τομέα σπουδών στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.
 3. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου με κάλυψη  για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και ασφάλειας ατυχήματος κατά την εργασία **
 4. Αντίγραφο ευρωπαϊκής κάρτας υγειονομικής περίθαλψης ***
 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του μετακινούμενου φοιτητή
 6. Το έντυπο Data of receiving organization/ enterprise συμπληρωμένο από τον φορέα κατάρτισης
 7. Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου μετάβασης. Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδω
 8. Βεβαίωση αποτελέσματος αξιολόγησης γλωσσικής ικανότητας - OLS. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της διαδικτυακής αξιολόγησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς τους (OLS) πριν την περίοδο κινητικότητας. 

Επίσης θα πρέπει να ενημερώσουν το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για την απουσία τους, προκειμένου να διακοπεί η σίτισή τους για όσο διάστημα θα είναι στο εξωτερικό.

Ο συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερωθούν για τους κανονισμούς, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την διαμονή τους στη χώρα στην οποία θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

* Προσοχή! Στην περίπτωση κατά την οποία η πρακτική άσκηση ξεκινά στο διάστημα από 25 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου, τότε η υποβολή των εγγράφων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 25 Ιουλίου.

** Οι δύο αυτές ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

*** Η κάρτα αυτή παρέχεται από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής και οι υγειονομικές καλύψεις που παρέχει είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό προτείνεται στους φοιτητές, να προσθέσουν και υγειονομική κάλυψη στο υποχρεωτικό ασφαλιστικό «πακέτο». ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Ε.Κ.Α.Α. δεν ισχύει για την Τουρκία. Οι φοιτητές που πρόκειται να μεταβούν στην Τουρκία πρέπει να φροντίσουν για ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Επίσης, πρέπει να επικοινωνήσουν με το Φορέα Κατάρτισης για να πάρουν πληροφορίες που αφορούν την ασφάλισή τους.

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο. Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α. (πληροφορίες σχετικά με την αίτηση), 2. Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, 3. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. *Αν η κάρτα λήξει κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της φοιτητή/-τριας στο εξωτερικό, πρέπει να ανανεωθεί και αντίγραφο της ανανεωμένης να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ PLACEMENT και προκειμένου να τους καταβληθεί η δεύτερη δόση της υποτροφίας, πρέπει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης:

 1. Να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Erasmus+ :

α. Έγγραφη αξιολόγηση από τον επόπτη του φοιτητή στην επιχείρηση- οργανισμό υποδοχής (πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη). Είναι ελεύθερος να τη συντάξει όπως ο ίδιος επιθυμεί θα πρέπει ωστόσο να αναφέρονται:

 • τα πλήρη στοιχεία του φορέα κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.)
 • το όνομα του ασκουμένου/ ασκουμένης και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης
 • αναφορά των καθηκόντων  και αξιολόγηση της εργασίας του/ της κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

β. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το τελευταίο τμήμα του Learning Agreement for Traineeships (Section to be completed AFTER THE MOBILITY) (πρωτότυποΠροσοχή! Στην περίπτωση που δεν μπορoύν να τα καταθέσουν οι ίδιοι, για διευκόλυνσή τους μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικά (συστημένος φάκελος) ή με courier. Εάν τα έλαβαν ή θα τα λάβουν ηλεκτρονικά από το φορέα κατάρτισης, θα μας προωθήσουν το μήνυμα αυτό με τα σχετικά συνημμένα αρχεία (pdf μορφή των πρωτότυπων εγγράφων που εξέδωσαν).

γ.  Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου επιστροφής και τις κάρτες επιβίβασης μετάβασης και επιστροφής. Σε περίπτωση επιστροφής με Ι.Χ. αυτοκίνητο δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδω 

 1. Να συμπληρώσουν την Έκθεση Πρακτικής Άσκησης που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Commission και να την υποβάλλουν σύμφωνα με τις οδηγίες του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λάβουν.

Β. Για την ακαδημαϊκή αναγνώριση της πρακτικής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, οι ενεργοί φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αντίγραφο της έγγραφης αξιολόγησής τους από τον επόπτη τους στον φορέα κατάρτισης.  

 

Για οποιαδήποτε απορία:

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Βόλο, απευθύνονται στο Γραφείο που βρίσκεται στην οδό Ιάσονος 62 στον Βόλο, (πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210 74602, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα απευθύνονται στο Γραφείο της Λάρισας που βρίσκεται στο Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 41500 Λάρισα, Γραφείο Erasmus (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410684727 , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λαμία απευθύνονται στο Γραφείο που βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας- Αθήνας, στο Κτήριο Βιβλιοθήκης, (πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 60118 ή 22310 60195 , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η προσέλευση του κοινού στα Γραφεία Erasmus γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά ή μέσω email.