bigben.jpg

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020/21

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

   

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης
(€/μήνα) 

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία,
Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία 

 520
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος,
Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 

 470
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

 420 

 

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100€ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:
• Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Η επιχορήγηση καλύπτει τις επιπρόσθετες ειδικές δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την μετάβαση/επιστροφή και την παραμονή των φοιτητών αυτών στο εξωτερικό, δίδεται μετά από ειδική αίτηση με λεπτομερή αναφορά στις επιπρόσθετες δαπάνες και υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:

Επιπλέον χρηματοδότηση μπορούν να αιτηθούν και οι φοιτητές/τριες που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες

  • Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ατομικό και οικογενειακό κατά κεφαλήν εισόδημα κάτω από 7.500 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. (υποβολή ατομικών και οικογενειακών εκκαθαριστικών σημειωμάτων)
  • Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με κατά κεφαλήν εισόδημα κάτω από 7.500 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. (υποβολή ατομικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων)

Η  χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Οι φοιτητές/-τριες λαμβάνουν το 80% του συνόλου της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει, πριν την αναχώρησή τους (εφόσον υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν και εφόσον το Πανεπιστήμιο έχει ήδη λάβει τη χρηματοδότηση του έτους από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού).

 

Το υπόλοιπο 20% του ποσού καταβάλλεται κατά την επιστροφή και αφού κατατεθούν και ελεγχθούν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά του φοιτητή στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σε περίπτωση που δεν έχει μειωθεί η προβλεπόμενη διάρκεια της μετακίνησης και εφόσον ο φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το προσυμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών, θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
  • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια των σπουδών σας στο ΄Ιδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη, με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε λάβει (ή και ολόκληρη την πρώτη δόση εάν έχει γίνει παράβαση των κανονισμών). Το ίδιο θα συμβεί και εφόσον το προσυμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της σύμβασης επιχορήγησης « το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του « μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την οποία έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

 Το ποσό της υποτροφίας για σπουδές μεταφέρεται από λογαριασμό του Π.Θ. στην Alpha Bank στο λογαριασμό και στην Τράπεζα επιλογής του καταθέτη. Οι φοιτητές πρέπει να είναι δικαιούχοι σε αυτόν το λογαριασμό. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μεταφορά, μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο το φοιτητή. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους στην Alpha Bank εφόσον διαθέτουν και κατά προτίμηση να είναι οι ίδιοι οι πρώτοι δικαιούχοι στο λογαριασμό.