cultural.jpg

Η  χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Οι φοιτητές/-τριες λαμβάνουν το 80% του συνόλου της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει, πριν την αναχώρησή τους (εφόσον υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν και εφόσον το Πανεπιστήμιο έχει ήδη λάβει τη χρηματοδότηση του έτους από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού).

 

Το υπόλοιπο 20% του ποσού καταβάλλεται κατά την επιστροφή και αφού κατατεθούν και ελεγχθούν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά του φοιτητή στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα:

 • Σε περίπτωση που δεν έχει μειωθεί η προβλεπόμενη διάρκεια της μετακίνησης και εφόσον ο φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το προσυμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών, θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
 • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια των σπουδών σας στο ΄Ιδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη, με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε λάβει (ή και ολόκληρη την πρώτη δόση εάν έχει γίνει παράβαση των κανονισμών). Το ίδιο θα συμβεί και εφόσον το προσυμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της σύμβασης επιχορήγησης « το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του « μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την οποία έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Το ποσό της υποτροφίας για σπουδές μεταφέρεται από λογαριασμό του Π.Θ. στην Alpha Bank στο λογαριασμό και στην Τράπεζα επιλογής του καταθέτη. Οι φοιτητές πρέπει να είναι δικαιούχοι σε αυτόν το λογαριασμό. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μεταφορά, μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο το φοιτητή. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν στοιχεία λογαριασμού ελληνικής τράπεζας εφόσον διαθέτουν και κατά προτίμηση να είναι οι ίδιοι οι πρώτοι δικαιούχοι στο λογαριασμό. 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 Ομάδες Χωρών  Χώρες  Ποσό μηνιαίας   επιχορήγησης
 (€/μήνα)
 Ομάδα 1
 Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 

 Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν,   Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

 Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από     την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο   Βασίλειο)

 520
 Ομάδα 2
 Χώρες με μεσαίο   κόστος διαβίωσης

 Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,   Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

 Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από     την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο,   Βατικανό)

 470
 Ομάδα 3
 Χώρες με χαμηλό   κόστος διαβίωσης
 Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας,   Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,   Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία,   Τουρκία 420

 

Φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες:

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:


(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.


(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες
Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

 1. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
 2. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
 3. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
 4. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
 5. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
 6. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
 7. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
 8. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
 9. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
 10. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.


(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία. 

Διευκρινίσεις για τους όρους

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

Ομάδες Χωρών

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης
(€/μήνα) 

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

520€

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

470€

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

420€

 

Φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες:

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250€ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης και πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ (8.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

  1. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
  2. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
  3. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
  4. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
  5. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
  6. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  7. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  8. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  9. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
  10. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία. 

Διευκρινίσεις για τους όρους

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.