bags.jpg

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 

 

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Οι φοιτητές λαμβάνουν το 80% του συνόλου της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει, πριν την αναχώρησή τους (εφόσον καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν και εφόσον το Πανεπιστήμιο έχει ήδη λάβει τη χρηματοδότηση του έτους από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού).

Το υπόλοιπο 20% του ποσού καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και αφού κατατεθούν και ελεγχθούν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά του φοιτητή στο Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Το ποσό της υποτροφίας για πρακτική άσκηση μεταφέρεται από λογαριασμό του Π.Θ. στην Alpha Bank στο λογαριασμό και στην Τράπεζα επιλογής του φοιτητή. Οι φοιτητές πρέπει να είναι δικαιούχοι σε αυτόν το λογαριασμό. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μεταφορά, μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο τον φοιτητή. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν στοιχεία λογαριασμού ελληνικής τράπεζας εφόσον διαθέτουν και κατά προτίμηση να είναι οι ίδιοι οι πρώτοι δικαιούχοι στο λογαριασμό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2023-2024 & 2024-2025

Κινητικότητα Φοιτητών

Χώρα υποδοχής

 

Ποσό ανά μήνα

 

Ομάδα 1                                              Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

670 €

Ομάδα 2                                                Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

620 €

Ομάδα 3                                          Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

570 €

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Φοιτητές/ριες με Λιγότερες Ευκαιρίες

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

1. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

1. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

2. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

3. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

5. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

6. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

7. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

8. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

9. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.

10. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.

11. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

2. Φοιτητές/ριες με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Ορισμοί:

➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

➢ Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

  • δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή    

 Δικαιολογητικά ανά κατηγορία

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

Αίτηση για επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες