plus.jpg

 Τα Εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας (BIPs), είναι προγράμματα σύντομης διάρκειας που χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβάνουν τη χρήση διαδικτυακής συνεργασίας. Κάθε BIP, οφείλει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων και μπορεί να είναι πολυετές. 

Τα BIPs προσφέρουν πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας που συνδυάζουν τη φυσική με τη διαδικτυακή παρακολούθηση, και ο στόχος τους είναι η προσέγγιση φοιτητών από κάθε κοινωνικό στρώμα, κλάδο και κύκλο σπουδών. Κατά τη διάρκεια των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, ομάδες φοιτητών και προσωπικού μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με σύντομης διάρκειας φυσική παρουσία στο εξωτερικό, συνδυαστικά με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα που θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Οι εκπαιδευόμενοι θα εργάζονται συλλογικά και ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου σε εργασίες που θα ενσωματώνονται στο εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας και θα προσμετρώνται στα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Κάθε BIP, σχεδιάζεται και υλοποιείται από τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα/κατόχους του χάρτη Erasmus (το ένα συντονιστικό), από τουλάχιστον τρεις χώρες του Προγράμματος, ενώ επιτρέπεται η επιπλέον συμμετοχή άλλων Ιδρυμάτων και από χώρες εκτός Προγράμματος (με δικές τους δαπάνες και χωρίς να συνυπολογίζονται στις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις).

Η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια από 5 έως 30 ημέρες, και μαζί με την εικονική συνιστώσα, να καταλήγει στην απονομή τουλάχιστον τριών μονάδων ECTS στους φοιτητές. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε BIP είναι 15 (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού), ενώ οι ατομικές δαπάνες (και ενδεχομένως οι δαπάνες μετακίνησης)*, καλύπτονται από το Ίδρυμα Αποστολής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εγγεγραμμένος φοιτητής και μέλος του προσωπικού, εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, κατόπιν της διαδικασίας επιλογής που θέτει το εκάστοτε Ακαδ. Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (που συντονίζει ή συμμετέχει σε BIP) και βάσει των θέσεων και των κριτηρίων που ανακοινώνονται σε κάθε προκήρυξη.

Η προβλεπόμενη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης των φοιτητών είναι η εξής: 

 Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία

Ποσό Επιχορήγησης Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Έως την 14η ημέρα  
70 ευρώ την ημέρα

  +100 ευρώ για ολόκληρη την     περίοδο της κινητικότητας
 Από την 15η έως την 30η ημέρα  
50 ευρώ την ημέρα
 +150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

 

Στις περιπτώσεις των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, μπορεί να υπάρξει επιπλέον επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδίου*, ενώ όσοι δεν την δικαιούνται, λαμβάνουν μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ, και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης,για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής, εφόσον επιλέξουν την «πράσινη» μετακίνηση (λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling), και εφόσον τα παραπάνω απορρέουν από τα παραστατικά τους.

 * Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο Erasmus.

Πριν την Αναχώρηση

 Τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αναχώρηση, κατατίθενται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα ακόλουθα:

  • Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από όλα τα μέρη) Online Learning Agreement (OLA). Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε εδώ. 
  • Σύμβαση κινητικότητας για σπουδές εις διπλούν (οδηγίες για τη συμπλήρωσή του θα βρείτε εδώ) . Τα έγγραφα πρέπει να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία σελίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα (κάτω δεξιά). Επίσης, δεν επιτρέπονται οι διορθώσεις και οι μουτζούρες. Για τη συμπλήρωση του κωδικού και του τομέα σπουδών στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.
  • Αντίγραφο του Προγράμματος, όπου θα φαίνονται οι ακριβείς ημερομηνίες φυσικής παρουσίας, καθώς και οι ημερομηνίες των εξ' αποστάσεως δραστηριοτήτων (virtual component). Οι ίδιες ημερομηνίες θα πρέπει να αναγράφονται και στη σύμβαση.
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού, όπου ο/η φοιτητής/-τρια θέλει να του/της κατατεθεί το ποσό της υποτροφίας. Στο λογαριασμό αυτό ο φοιτητής/-τρια πρέπει να είναι ο ίδιος/α δικαιούχος.
  • Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας (ΕΚΑΑ) από το Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης του φοιτητή/-τριας. Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο. Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α. (πληροφορίες σχετικά με την αίτηση), 2. Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, 3. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. *Αν η κάρτα λήξει κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της φοιτητή/-τριας στο εξωτερικό, πρέπει να ανανεωθεί και αντίγραφο της ανανεωμένης να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.
  • Αντίγραφα εισιτηρίων (λεωφορείου, τραίνου) ή κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων. Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο απαιτούνται: 1) Υπεύθυνη δήλωση, 2) δίπλωμα οδήγησης, 3) άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 
Στις περιπτώσεις που η μετακίνηση ξεπερνά τον ένα μήνα, οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό Τεστ Αξιολόγησης της Γλωσσικής Ικανότητας (OLS) στη γλώσσα εργασίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής.
 

Με την Επιστροφή

Το αργότερο ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της προσυμφωνημένης περιόδου Erasmus+, ο φοιτητής/-τρια πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Διεθνών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus+ τα παρακάτω:
 

1. Transcript of Records (πιστοποιητικό βαθμολογίας)

2. Certificate of Attendance (έντυπο όπου φαίνεται το ακριβές διάστημα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής).

3. Κάρτες επιβίβασης (boarding pass) σε περίπτωση μετακίνησης με αεροπλάνο ή διόδια/συνοριακά έγγραφα σε περίπτωση μετακίνησης με αυτοκίνητο.

Τα παραπάνω έγγραφα (1, 2) πρέπει να κατατεθούν σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο Erasmus+. Εναλλακτικά, το μόνο που είναι αποδεκτό είναι η λήψη σαρωμένων αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένου πως αυτά θα αποσταλούν με τα απαραίτητα διαβιβαστικά σημειώματα από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος Υποδοχής ούτως ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητά των εγγράφων.

Επιπλέον, με τη λήξη του προγράμματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η on-line ΄Εκθεσης Αξιολόγησης της Commission που θα λάβει ο φοιτητής/-τρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη σύμβασή του.
 
Για την αναγνώριση του προγράμματος θα πρέπει ο φοιτητής/-τρια να καταθέσει το Transcript of Records στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή  του Τμήματος.